สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลวังขนาย
๑. นางสาวเรวดี  เนตรน้อย ประธาน
๒. นางสมพิศ  เหลืองละเอียด รองประธาน
๓. นางภคพร  ทับทิมใส รองประธาน
๔. นายกิจจา  จินดานิล กรรมการ
๕. นางเรืองรัตน์  เนตรสน กรรมการ
๖. พระมหานำชัย กรรมการ
๗. นายเสรี  จันทร์เจือจุน กรรมการ
๘. นางวิชา  สาหร่าย กรรมการ
๙. นายวิเชียร  ช้างพลาย กรรมการ
๑๐. นางมาลัย  จันทรวัฒน์ กรรมการ
๑๑. นายชาญวิทย์  ธนจันทร์วัจน์ กรรมการ
๑๒. นายราชภูมิ  กลิ่นหอม ปฏิคม
๑๓. นางบังอร  หิรัญรัตนพงศ์ ผู้ช่วยปฏิคม
๑๔. นางวิศิษฐ์ภรณ์  กาญจนกิจวิศาล นายทะเบียน
๑๕. นางสาวสุทธิดา  กล่อมจิตต์ ผู้ช่วยนายทะเบียน
๑๖. นางสาวพจนารถ  ถาวรวงษ์ ประชาสัมพันธ์
๑๗. นางจีระนัย  วังขนาย ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
๑๘. นายสุขผล  แสวงศักดิ์ เหรัญญิก
๑๙. นางสุนิตรา  กล่ำเครือ ผู้ช่วยเหรัญญิก
๒๐. นางสาวศิริพร  สิงห์เสวก กรรมการและเลขานุการ
๒๑.. นางพรพิมล  บุญรอดรักษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลวังขนาย
๑. พระครูกาญจนสุตาคม รองเจ้าคณะอำเภอท่าม่วง
๒. นายสมพร  บัวศิริ นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย
๓. นางสุนทรี  ภัทราพรพิสิษฐ์ ผู้จัดการร้านตั้งเง็กเซ้ง
๔. กำนันประสิทธิ์  อยู่บุญ กำนันตำบลวังขนาย
๕. นายสุภวัตร์  วงษ์จู
๖. นางจินตนา  บัวกลิ่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
๗. นายบุญเชิด  ปานใจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
๘. นายชัยชัช  ถาวรวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
๙. นายสุเนตร  นิยมพลอย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
๑๐. นางรุจี  เอี่ยมสะอาด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
๑๑. นางฒิวุธรา  สังข์ปรีดา ปลัดเทศบาลตำบลวังขนาย
๑๒. นางสิริกุล  ปัญญาวุฒิ
๑๓. นางทองสุข  โพธิโสภา
๑๔. นางจารุวรรณ  วงษ์วรเทวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ (ปุญสิริวิทยา)
view