สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข้อบังคับ

สภาวัฒนธรรมตำบลวังขนาย

พุทธศักราช ๒๕๕๗

------------------

                       ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๓ กำหนดให้มีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบล

                       ในการดำเนินงานวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตลอดจนการสืบสานและสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องร่วมมือและบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เข้มแข็งสามารถรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานวัฒนธรรมเชิงยุทธศาสตร์ในลักษณะของเครือข่ายที่บูรณาการงานร่วมกัน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของท้องถิ่นเป็นสำคัญ จำเป็นต้องมีข้อบังคับรองรับการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมทุกระดับอย่างชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของสภาวัฒนธรรมให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                       อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดที่มา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จำนวนกรรมการและสมาชิก วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นตำแหน่ง การประชุม การบริหารจัดการและการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ สภาวัฒนธรรมจัดให้มีข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

 

หมวดที่ ๑

บททั่วไป

                       ข้อ ๑ สภาวัฒนธรรมนี้ ชื่อว่า “สภาวัฒนธรรมตำบลวังขนาย” โดยมีชื่อเรียกย่อว่า “สต.วังขนาย”

ภาษาอังกฤษว่า  Cultural  Council District Wangkhanai  โดยเรียกชื่อย่อว่า  CCDW

                       สถานที่ตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลวังขนาย  ตั้งอยู่ในที่อันเหมาะสม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

                       ข้อ ๒ สภาวัฒนธรรมตำบลวังขนาย เป็นองค์กรส่งเสริมและประสานการร่วมมือในการดำเนินงานของวัฒนธรรมของตำบลวังขนายได้อย่างกว้างขวางและเกิดพลังทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

                       ข้อ ๓ สภาวัฒนธรรมตำบลวังขนาย ประกอบด้วย กรรมการและสมาชิกที่มาจากผู้แทนองค์กรที่ดำเนินงานวัฒนธรรมหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม

                       ข้อ ๔ ข้อบังคับฉบับนี้

                       “สภาวัฒนธรรม”            หมายความว่า  สภาวัฒนธรรมตำบลวังขนาย

                       “คณะกรรมการ”            หมายความว่า  คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลวังขนาย

                       “สำนักงานเลขานุการ”     หมายความว่า  หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการสภาวัฒนธรรมตำบลวังขนาย

                       “ประธานสภาวัฒนธรรม”  หมายความว่า  ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลวังขนาย

 

                       ข้อ ๕ ตราสัญลักษณ์ สภาวัฒนธรรมตำบลวังขนาย

                       

                       ความหมาย  สัญลักษณ์ประจำตำบลวังขนาย เป็นภาพช้าง กำลังไหว้และยิ้ม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทย แสดงให้เห็นความอ่อนน้อม ถ่อมตน ของประชาชนชาววังขนาย

                       ข้อ ๖ ให้ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลวังขนาย เป็นผู้รักษาข้อบังคับ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และประสานการดำเนินงานวัฒนธรรม ซึ่งภาคประชาสังคมและประชาชนมีส่วนร่วม จึงได้จัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลวังขนาย

 

หมวดที่ ๒

สมาชิกและสมาชิกภาพ

                       ข้อ ๗ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวัฒนธรรมที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ท้องถิ่น ซึ่งได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการ เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์/ผู้ทรงคุณวุฒิ

                       ข้อ ๘ สมาชิกภาพสิ้นสุดเมื่อ

(๑)    ตาย

(๒)    ลาออก

(๓)    เมื่อพ้นจากการเป็นผู้แทนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม

(๔)    ที่ประชุมสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจำนวนสมาชิกให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ

                       ข้อ ๙ สมาชิกสภาวัฒนธรรมมีสิทธิ ดังนี้

(๑)    เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในหน้าที่ของสภาวัฒนธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรม

(๒)    ขอทราบเรื่องใดใดที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของสภาวัฒนธรรมโดยยื่นกระทู้ถามเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธาน

(๓)    เข้าประชุมอภิปราย แสดงความคิดเห็น เสนอญัตติ เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและลงคะแนนเสียงในการประชุมสภาวัฒนธรรม การดำเนินการของสมาชิกตามข้อ (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

                        ข้อ ๑๐ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ / ผู้ทรงคุณวุฒิ มีสิทธิดังนี้

(๑)    เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในเรื่องใดใด ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในหน้าที่ของสภาวัฒนธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรม

(๒)    ขอทราบเรื่องใดใด ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในหน้าที่สภาวัฒนธรรม โดยยื่นกระทู้ถามเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานสภาวัฒธรรมตำบลวังขนาย

(๓)    เข้าร่วมประชุมสภาและแสดงความคิดเห็น

                       ข้อ ๑๑ สมาชิกของสภาวัฒนธรรมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและมติของสภาวัฒนธรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย

 

หมวดที่ ๓

คณะกรรมการ

                       ข้อ ๑๒ ให้สภาวัฒนธรรมตำบลวังขนาย บริหารงานในรูปคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการไม่เกิน ๒๐ คน มีโครงสร้างของคณะกรรมการ ดังนี้

(๑)    ประธานสภา

(๒)    รองประธานสภา

(๓)    เลขานุการ

(๔)    ผู้ช่วยเลขานุการ

(๕)    กรรมการฝ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสม (ประชาสัมพันธ์ นายทะเบียน ฯลฯ)

                       ข้อ ๑๓ ให้กรรมการมีสิทธิ ดังนี้

(๑)    ได้รับค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดตามสมควรจากสภาวัฒนธรรม

(๒)    ได้รับการประกาศเกียรติคุณหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หรือกระทรวงวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่นๆ พิจารณาเห็นสมควร

 

หมวดที่ ๔

ทรัพย์สินและการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

                       ข้อ ๑๔ สภาวัฒนธรรมอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้

(๑)    งบประมาณซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่น

(๒)    เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้ หรือมีผู้ยกให้ โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันให้สภาวัฒนธรรมต้องรับผิดชอบในภาระหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด

(๓)    ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของสภาวัฒนธรรม

(๔)    รายได้อื่นๆ

 

 

หมวดที่ ๕

การประชุมสภาวัฒนธรรม

                       ข้อ ๑๕ ในปีหนึ่งให้สภาวัฒนธรรมต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพื่อให้มีการแถลงผลงาน งบดุล แผนงานประจำปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้สมาชิกสภาวัฒนธรรมทราบ และต้องมีสมาชิกสภาวัฒนธรรมมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ข้อบังคับของสภาวัฒนธรรม          จะกำหนดองค์ประชุมไว้เป็นอย่างอื่น

                       ข้อ ๑๖ สมาชิกสภาวัฒนธรรมไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด มีสิทธิเข้าชื่อเพื่อขอให้ประธานสภาวัฒนธรรมจัดประชุมได้ และให้ประธานสภาวัฒนธรรมเรียกประชุมภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

                       ข้อ ๑๗ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยด้วยการยกมือ แต่สมาชิกสภาวัฒนธรรมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุมอาจร้องขอให้ลงคะแนนลับได้

                       ข้อ ๑๘ สมาชิกสภาวัฒนธรรมผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะต้องลงมติชี้ขาด สมาชิกสภาวัฒนธรรมผู้นั้นจะต้องออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นด้วยมิได้

                       ข้อ ๑๙ การประชุมนัดเวลาใด เมื่อล่วงพ้นเวลาถึง ๑ ชั่วโมง ถ้าสมาชิกไม่ครบองค์ประชุมก็ให้เลิกประชุม ถ้าการเรียกประชุมนั้นมิใช่เพราะสมาชิกร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการมีสิทธิเรียกนัดประชุมอีกครั้ง ภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน ถ้าสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า ๒๐ คน ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมของการประชุมได้ ให้แจ้งระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน

                       ข้อ ๒๐ ให้ประธานสภาวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุม ถ้าประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถทำหน้าที่ได้ ให้รองประธานทำหน้าที่แทน ถ้าประธานและรองประธานไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งที่มาประชุมเป็นประธานในที่ประชุมคราวนั้น

                       ข้อ ๒๑ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง

                                 คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด อาจร้องขอให้ประธานสภาวัฒนธรรมเรียกประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเป็นกรณีพิเศษได้

                       ข้อ ๒๒ การประชุมของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมต้องมีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะต้องลงมติชี้ขาด คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นด้วยมิได้

 

หมวดที่ ๖

การดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม

                       ข้อ ๒๓ การบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ของสภาวัฒนธรรมให้เป็นไปตามข้อบังคับและกฎกระทรวง

                       ข้อ ๒๔ การบริหารจัดการของสภาวัฒนธรรมให้ดำเนินการด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ดังนี้

(๑)    บริหารสำนักงานและอำนวยการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม

(๒)    ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสภาวัฒนธรรม ดังนี้

ก.       การบริหารงบประมาณการเงิน การบัญชี และวัสดุครุภัณฑ์ของสภา

ข.       การจัดทำบัญชีสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน

ค.       การบริหารการประชุม

ง.        การบริหารข้อมูล

จ.       การบริหารกิจกรรมวัฒนธรรม

ฉ.       การบริหารเครือข่ายวัฒนธรรม

ช.       การบริหารจัดการประชาสัมพันธ์

(๓)    การประสานงานและการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

(๔)    ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (๓)

(๕)    ประสานและเชื่อมโยงการดำเนินงานองค์กรภาคีและเครือข่าย

                       ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการจัดทำแผนการดำเนินงานวัฒนธรรมประจำปีโดยถือปีงบประมาณเป็นหลักทุกปี การจัดทำแผนดังกล่าว ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาวัฒนธรรมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงวัฒนธรรม และปัญหาหรือความต้องการทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นสำคัญ

                       ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมเป็นอนุกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะอนุกรรมการและสำนักงานเลขานุการรายงานผลการติดตามประเมินผลดังกล่าวต่อสภาวัฒนธรรม ดังนี้

(๑)    ครั้งที่ ๑ รายงานผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม โดยรายงานในเดือนเมษายนของทุกปี

(๒)    ครั้งที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน โดยรายงานภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

                       ข้อ ๒๗ สภาวัฒนธรรมอาจเสนอแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลหรือองค์กรใดที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งจัดหารายได้ของตนเองได้

                       การบริหารจัดการงบประมาณตามวรรคแรก หากเป็นงบประมาณจากองค์กรภาครัฐให้ถือปฏิบัติตามวิธีการบริหารงบประมาณของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ส่วนงบประมาณอื่นๆ ที่ไม่มีระเบียบกำหนดไว้ ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่ระบุไว้ในระเบียบของสภาวัฒนธรรม

                       ข้อ ๒๘ การจ่ายเงินแต่ละครั้งให้ถอนเงินของสภาที่ฝากไว้กับธนาคารโดยประธานสภาวัฒนธรรม เลขานุการสภา และอีกหนึ่งคนเลือกจากรองประธานสภาคนใดคนหนึ่ง หรือเหรัญญิก ร่วมกันลงชื่อสั่งจ่ายเงิน

                       ข้อ ๒๙ สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกทั้งหมด สามารถยื่นคำร้องพร้อมรายชื่อเพื่อขอตรวจสอบการบริหารจัดการและการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการหรือคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ การยื่นขอตรวจสอบดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

                       การยื่นขอตรวจสอบของสมาชิกตามวรรคแรก ให้สำนักงานเลขานุการหรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณีเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ หรือชี้แจงเป็นเอกสารต่อคณะผู้ตรวจสอบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้อง

 

หมวดที่ ๗

การแก้ไขข้อบังคับ

                       ข้อ ๓๐ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนี้ จะทำได้โดยคณะกรรมการเป็นผู้เสนอ หรือสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด เสนอเป็นญัตติแก้ไขเพิ่มเติมและที่ประชุมใหญ่สามัญ สมาชิกลงมติแก้ไขเพิ่มเติมลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม หรือตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายแก้ไข

 

หมวดที่ ๘

เบ็ดเตล็ด

                       ข้อ ๓๑ หากสภาวัฒนธรรมต้องเลิกด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ชำระบัญชี เมื่อชำระบัญชีแล้วจะมีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่ก็ตาม ให้โอนแก่องค์กรสาธารณกุศลตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ

 

                                          ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือน  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗

 

                                                                                                          

                                                                                                      ( นางอุบล  ค้ำจุน )

                                                                                           ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลวังขนาย

view