สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 


ภูมิปัญญาด้านสุขภาพ

ชื่อ  บ่อน้ำแร่วัดวังขนายทายิการาม

ที่อยู่  หมู่ที่ ๒ ชื่อหมู่บ้านวังขนาย ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐๓๔-๖๑๑๐๒๒

 

ภูมิปัญญาด้านสุขภาพ

ชื่อ  นางอำพร  วิชาพร  ความชำนาญ นวดแผนโบราณ

ที่อยู่  ๕๓/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านวังขนาย ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐๘๙-๐๘๔๘๓๒๐

ภูมิปัญญาด้านสุขภาพ

ชื่อ  นายสัมฤทธิ์  สภาพักตร์  ความชำนาญ  นวดแผนโบราณ

ที่อยู่  ๙๗/๒ หมู่ที่ ๑ บ้านศาลเจ้าโพรงไม้ ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐๘๙-๕๑๗๒๕๗๑

ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย

ชื่อ  นายเมือง  โฉมงาม  ความชำนาญ  กวาดยา

ที่อยู่  ๑๒๖/๕ หมู่ที่ ๒ บ้านวังขนาย ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐๓๔-๖๒๖๐๖๗

ภูมิปัญญาด้านการแสดง

ชื่อ  นายบุญช่วย  คงไพร  ความชำนาญ  ตีกลองยาว

ที่อยู่  ๖๙  หมู่ที่ ๗ บ้านริมน้ำ ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐๘๗-๐๑๖๙๖๘๖

ภูมิปัญญาด้านช่างฝีมือ

ชื่อ  นางอ่อน  เนยขำ  ความชำนาญ  ทำบายศรี

ที่อยู่  ๑๓๔  หมู่ที่ ๑ บ้านศาลเจ้าโพรงไม้ ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐๓๔-๖๔๗๗๓๖

ภูมิปัญญาด้านช่างฝีมือ

ชื่อ  นายวันชัย  ค้ำจุน  ความชำนาญ  จักรสาน  ถักแห

ที่อยู่  ๑๑๓  หมู่ที่ ๒ บ้านวังขนาย ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๐๕๐๒๑๗

ภูมิปัญญาด้านช่างฝีมือ

ชื่อ  นายธนา  ธีระวิทย์  ความชำนาญ  ทำอิฐบล็อกประสาน

ที่อยู่  ๑๐๘ หมู่ที่ ๒ บ้านวังขนาย ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐๘๓-๓๐๙๔๖๐๙

ภูมิปัญญาด้านช่างฝีมือ

ชื่อ  นายพูนศักดิ์  อ่อนยิ้ม  ความชำนาญ  ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ผลิตพระพุทธรูป

ที่อยู่  ๑๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านศาลเจ้าโพรงไม้ ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐๓๔-๖๑๒๕๘๕

ภูมิปัญญาด้านการเกษตร

ชื่อ  นางสาวสุภาพร  ประเสริฐบุณย์   ความชำนาญ  ปลูกผักกาดขาว  ขิงแดง

ที่อยู่  ๑๗๙/๑  หมู่ที่ ๖ บ้านหลังวัด ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐๓๔-๖๒๖๐๖๙

ภูมิปัญญาด้านการเกษตร

ชื่อ  นายประสาร  ตั้งสุขสันติ์  ความชำนาญ  ปลูกผักกางมุ้ง

ที่อยู่  ๒๑๙/๒  หมู่ที่ ๖ บ้านหลังวัด  ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐๘๙-๕๕๑๗๘๙๔

ภูมิปัญญาด้านอาหารและโภชนาการ

ชื่อ  นางลำพา  พุ่มราตรี  ความชำนาญ  ขนมไทย

ที่อยู่  ๑๔๙/๖  หมุ่ที่ ๕ บ้านหลังอำเภอ ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐๓๔-๖๑๑๘๖๔

ภูมิปัญญาด้านอาหารและโภชนาการ

ชื่อ  นางบุญเกิด  จานทอง  ความชำนาญ  ของฝาก ประเภท กล้วยฉาบ มันฉาบ

ที่อยู่  ๑๐๙  หมู่ที่ ๑ บ้านศาลเจ้าโพรงไม้ ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์  ๐๘๙-๕๒๘๘๑๕๔

ภูมิปัญญาด้านความเชื่อ

ชื่อ  นางวันดี  การุณ  ความชำนาญ  เข้าทรงเจ้า

ที่อยู่  ๑๑๘/๓  หมู่ที่ ๒ บ้านวังขนาย ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐๓๔-๖๑๒๘๓๒

ภูมิปัญญาด้านความเชื่อ

ชื่อ  นางพัชรี  จันทรวัฒน์  ความชำนาญ  ดูดวงด้วยไพยิบซี

ที่อยู่  ๑๒๕/๒๑  หมู่ที่ ๒ บ้านวังขนาย ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐๘๗-๑๖๙๙๙๘๗

ภูมิปัญญาด้านความเชื่อ

ชื่อ  ศาลเจ้าแม่เบิกไพร  เป็นสถานที่ประชาชนกราบไหว้ขอความช่วยเหลือ

ที่อยู่  หมู่ที่ ๑ บ้านศาลเจ้าโพรงไม้  ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ -

 

 

 

view